Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC amaryadita rakamecya ksetratila prakasakan ci upasthiti 1 99 6 cya madhyata lokapriya asalelya pipa prati klika (pipisi) sa’itsasathi labha pradana karate. Pleneta o’esisa hi eka agrani sa’ita ahe jyane sa’ita pe pe klika (pipisi) suru keli. Tya payarine kaya jhale te Google tyacya AdWords cya pudhe gele.

Bayar Pay Per Klik Click PPC Phakta indonesiyamadhyeca aneka sa’itsa pe klika (pipisi) aheta jyata AdsenseCamp, PPCBlogger ani BloggerBersatu ani itara samavista aheta. Tina sa’itsaci tulana karatana AdsenseCamp PPC blogara ani blogara yunita’imacya tulaneta ucca kamisana pradana karate parantu sarva tina te jya jahirati detila tya jahiratin cya klika daramyana samana labha pradana karatata te sistamavara adharita vaidha aheta.

Bayar Pay Per Klik Click PPC AdsenseCamp eka Adsense Indonesia vebasa’ita ahe jo yogakaryata sthita sivhi jojakempa kampanicya vyavasayika vibhagampaiki eka ahe. AdsenseCamp tina grahaka samarthana thevuna sevevara laksa kendrita karato je ophisamadhye thetapane onala’ina (va’ima, imela, esa’ema’esa ani phona) kinva ophala’ina seva karatata. AdsenseCamp eka asi vebasa’ita ahe ji apalya vebasa’itavara jahiratadaransathi jahirata sthana mhanuna jaga pradana karuna atirikta utpanna milavinyaci sandhi pradana karate. AdsenseCamp jahiratadaransathi eka sandhi dekhila pradana karato je AdsenseCamp madhila netavarka asalelya vebasa’ita malakanna prasarita karanarya jahiratinna protsahana detata.

Bayar Pay Per Klik Click PPC PPC blogara jahirata netavarka jahirata sevan ce eka jagatika pradata ahe, utpadana PPC blogarakade prati klika jahirata (pipisi) ahe je jahiratadaranna pracarakansaha eka jahirata sadhana mhanuna intaraneta midiyaca vapara karuna kanekta karu sakate ani pratyeka sadasyacya vyavasayaci pragati ani apalya vebasa’itavara kinva blogavara mahasula milavinyace sadhana ahe.

BloggerBersatu apalya veba/ blogakaduna vinamulya kredita milavinyace sadhana ahe